Toto dostali vedúci zamestnanci Kia v Žiline
---------------------------------
It has been brought to our attention by several officials visiting
Dostalo sa nám do pozornosti od našich vedúcich pracovníkov, ktorí

our office in Slovakia that offensive language is commonly used by
navštívili našu kanceláriu na Slovensku, že náš slovensky hovoriaci

our Slovak speaking staff. Such behavior, in addition to violating
kolektív obyčajne používa hrubý ofenzívny jazyk. Také správanie sa

our policy, is highly unprofessional and offensive to both visitors
je porušením našich predpisov, je neprofesionálne a urážlivé ako pre

and staff. All personnel will immediately adhere to the following
návštevníkov tak i pre zamestnancov. Preto celý personál sa okamžite

rules:
začne riadiť nasledovnými pravidlami:

01. Words like jebal pes, kurva zivot, kokot and other such
Slová ako jebal pes, kurva život, kokot a podobné výrazy nebudú

expressions will not be tolerated or used for emphasis or dramatic
tolerované alebo používané na zdôrazňovanie alebo dramatizáciu a to

effect, no matter how heated a discussion may become.
nezávisle od toho aká by diskusia nebola napätá.

02. You will not say dojebal when someone makes a mistake, or srali
Nepoviete dojebal, keď niekto urobí chybu alebo srali na mňa ak uvidíte

na mna if you see someone being reprehended, or hovno when a major
niekoho, že vás karhá, alebo hovno keď niekto urobí veľkú chybu.

mistake has been made. All forms and derivations of the verb srat
Všetky formy a odvodeniny slovies srať a jebať sú absolútne nevhodné

and jebat are utterly inappropriate and unacceptable in our
a neakceptovateľné v našom prostredí.
environment.

03. No project manager, section head or administrator under any
Žiadny šéf projektu, vedúci sekcie alebo administrator za žiadnych

circumstances will be referred to as kokotenko, kokot, jebnuty or
okolností nebude nazývaný kokotenkom, kokotom, jebnutým alebo hajzlom.
hajzel.

04. Lack of determination will not be referred to as srac nor will
Nedostatok rozhodnosti nebudeme komentovať slovom sráč a málo iniciatívne

persons who lack initiative be referred to as kokotko.
osoby označovať slovom kokotko.

05. Unusual or creative ideas offered by management are not to be
Neobvyklé alebo kreatívne myšlienky predkladané vedením sa nebudú

referred to as kokotiny.
označovať slovom kokotiny.

06. Do not say chod jebat svoju mamu if somebody is persistent; do
Nepovedz choď jebať svoju matku keď je niekto zásadový; nepridaj

not add pojeb, if a colleague is going through a difficult situation.
pojeb, ak kolega prechádza ťažkou situáciou.

Furthermore, you must not say dojebali sme to (refer to item 2) nor
Ba čo viac, nesmiete povedať dojebali sme to (pozri bod 2) ani

na toto dojebeme when a matter becomes excessively complicated.
na toto dojebeme, keď sa veci stávajú extrémne zložité.

07. When asking someone to leave you alone, you must not say chod do
Ak chcete poprosiť niekoho, aby vás nechal osamote, nesmiete mu povedať

pice nor should you ever substitute "May I help you?" with, co do
choď do piče ani nesmiete nikdy nahrádzať “Môžem ti pomôcť?” s čo

pice chces?".
do piče chceš ?”

08. Under no circumstances should you ever call your elderly
Za žiadnych okolností nesmiete svojho dlhodobejšieho priemyselného

industrial partners skurveny dodavatel.
partnera volať skurvený dodávateľ.

09. Do not say chodte do pice s tou kokotinou when a relevant
Nehovorte choďte do piče s tou kokotinou, keď je vám predstavovaný

project is presented to you, nor should you ever answer metrovy
dôležitý projekt, ani nesmiete nikdy odpovedať metrový kokot do

kokot do tvojho zadku when your assistance is required.
tvojho zadku keď je potrebná tvoja výpomoc.

10. You should never call partner representatives as jebnuta svina
Nesmiete predstaviteľov partnera nazývať jebnutá sviňa

or skurveny hajzel.
alebo skurvený hajzel.

11. Last but not least, after reading this note, please do not say
A nakoniec no nie v poslednom rade po prečítaní týchto poznámok, prosím,

mozem si s tymto vytriet zadok! Just keep it clean and dispose of it
nepovedzte môžem si s týmto vytrieť zadok! Udržujte ich čisté a používajte

properly.
náležite.

Thank you.
Ďakujeme vám.